Všeobecné obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia a definícia pojmov

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „Podmienky“) upravujú obchodné a právne vzťahy služby Hana.sk prevádzkovanú spoločnosťou RevoMind.com s. r. o., so sídlom Ľ.Podjavorinskej 2575/3B , IČO: 50509403, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 33664/R (ďalej tiež len „Prevádzkovateľ“) a právnickou alebo fyzickou osobou (ďalej len „Klient“), ktorá využíva služby Prevádzkovateľa. Tieto Podmienky ďalej upravujú aj právne vzťahy medzi Prevádzkovateľom a tretími osobami, pokiaľ sa ich týka právne konanie Prevádzkovateľa.

2. Klient prehlasuje, že sa pred zaslaním zásielky na adresu Prevádzkovateľa zoznámil s obsahom Podmienok a že s nimi súhlasí a bez výhrad ich prijíma.

3. Prevádzkovateľ sa zaväzuje voči Klientovi, že mu vlastným menom a na jeho účet obstará uskladnenie vecí (ďalej len „Zásielky“ alebo „Zásielka“ ak sa jedná o jednu bližšie neurčitú vec) určených Klientom doručených na adresu Prevádzkovateľa s menom Klienta. Prevádzkovateľ umožní Klientovi vyzdvihnutie Zásielky v pracovnej dobe Prevádzkovateľa ktorá je uvedená na webovej stránke Hana.sk Klient sa zaväzuje zaplatiť Prevádzkovateľovi za túto činnosť odmenu vo výške 0,99€ (slovom 99 eurocentov) za každý jednotlivý kus zásielky.

4. Zásielka na dobierku je Zásielka, pri ktorej je Prevádzkovateľ zároveň povinný obstarať vybranie ceny Zásielky pri odovzdaní zásielky Klientovi (ďalej tiež len „Zásielka na dobierku“). Dobierkovné je finančný obnos, ktorý Prevádzkovateľ vyberie od Klienta pri odovzdaní zásielky (ďalej jen „Dobierkovné“).

5. Prevádzkovateľ prevádzkuje informačný systém, ktorý eviduje zmluvný vzťah medzi Prevádzkovateľom s jednotlivými Klientmi, elektronické dáta o jednotlivých Zásielkach (ďalej len „Informačný systém“). Klient je oprávnený do tohto systému vstupovať na základe prístupových údajov poskytnutých Prevádzkovateľom.

Orgán dozoru a dohľadu
Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Andreja Sládkoviča 11, 971 01 Prievidza 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel.: 046/5422 771
fax.: 046/5420 685
e-mail: tn@soi.sk

Alternatívne riešenie sporu
Klient má možnosť riešiť spor s predávajúcim prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov v zmysle článku 14 ods. 1 a 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online) (Ú.v. EÚ L 165, 18.6.2013).:
Odkaz na platformu alternatívneho riešenia sporov: http://ec.europa.eu/odr

2. Parametre zásielky

1. Zásielka určená k uloženiu musí splňovať nasledujúce podmienky:

a) maximálna hodnota Zásielky a maximálna výška Dobierky - 700 EUR;
b) maximálna hmotnosť Zásielky - 10 kg, vyššia hmotnosť Zásielky musí byť dopredu schválená telefonicky, emailom alebo cez kontaktný formulár na stránke Prevádzkovateľa;
c) Maximálne rozmery Zásielky - súčet 3 strán je max. 300 cm (napr. 100×100×100 cm), dĺžka jednej strany max. 150 cm, väčšie rozmery Zásielky musí byť dopredu schválená telefonicky, emailom alebo cez kontaktný formulár na stránke Prevádzkovateľa;

2. V prípade, že Zásielka presiahne parametre uvedené v čl. 2.1. Podmienok, zaväzuje sa Klient uhradiť príplatok za nadrozmerné a/alebo nadváhové Zásielky podľa platného cenníku Prevádzkovateľa. Zoznam príplatkov sa nachádza na stránke Prevádzkovateľa.

3. Z obstarania uloženia sú vylúčené nasledujúce Zásielky a Klient nie je oprávnený zaslať na adresu Prevádzkovateľa a Prevádzkovateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie Zásielky s nižšie uvedenými parametrami:

a) obsahujúce tovar v hodnote väčšej než 700,- Eur; pokiaľ hodnota tovaru v Zásielke bude presahovať 700,- Eur a väčšie hodnoty takejto Zásielky nebude Zasielateľom výslovne odsúhlasená, berie Klient na vedomie, že Zasielateľ zodpovedá za škodu iba do výšky 700,- Eur;
b) obsahujúce predmety, ktoré môžu spôsobiť škodu na majetku a zdraví osôb (predovšetkým výbušniny, zbrane, omamné a psychotropné látky, horľaviny s nízkym bodom vznietenia);
c) obsahujúce obsah, ktorý podlieha č. 67/2010 Z. z., chemický zákon v znení neskorších predpisov a ďalej jedy, žieraviny, rádioaktívne látky, plyny a kvapaliny v tlakových nádobách; d) obsahujúce laky, farby, lepidlá a iné tekuté látky, ktoré môžu byť pri uložení poškodené, alebo môžu poškodiť či znehodnotiť ostatné Zásielky, prípadne zariadenie Prevádzkovateľa; e) obsahujúce živé zvieratá alebo pozostatky ľudí a zvierat, biologický odpad, časti tiel alebo orgánov, zdravotnícky materiál (krvné vzorky a deriváty), zdravotnícky odpad;
f) obsahujúce predmety a látky, ktoré podliehajú zmenám teploty a rýchlo sa kaziaci tovar ako sú potraviny, živé rastliny, predmety a látky majúce tieto charakteristiky;
g) obsahujúce kaziaci sa tovar alebo tovar ľahko poškoditeľný, krehký, s tekutým obsahom a ďalej tovar, ktorý je nutné zvláštnym spôsobom chrániť alebo s ktorým je nutné zvláštnym spôsobom nakladať;
h) obsahujúce predmety a látky, ktoré s ohľadom na svoj charakter vyžadujú špeciálnu úpravu skladovacieho priestoru alebo vytvorenie špeciálnych podmienok pri preprave podľa platných predpisov alebo konkrétnych okolností;
i) ktorých povaha, obsah, vonkajší vzhľad, vlastnosti, spôsob poslania či ich držanie je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky a je preto protiprávne alebo zakázané, predovšetkým s ohľadom na bezpečnosť osôb, verejný poriadok a práva tretích osôb;
j) prekračujúcimi maximálne parametre zásielky uvedené v čl. 2.1. Podmienok; v prípade, že Zasielateľ výslovne odsúhlasí prijatie takejto Zásielky, zaväzuje sa Klient uhradiť príplatok k odmene Zasielateľa podľa aktuálneho cenníku;

4. Prevádzkovateľ nie je povinný prevziať Zásielku, ktorá nesplňuje podmienky stanovené v čl. 2.1. Podmienok alebo sú z uloženia vylúčené podľa čl. 2.3. Podmienok.

3. Vyzdvihnutie zásielky Klientom

1. Klient je oprávnený Zásielku vyzdvihnúť do 90 kalendárnych dní od oznámenia o jej uložení v Mieste doručenia. Miesto doručenia je niektoré z Výdajných miest uvedené na webovom sídle hana.sk.

2. Klient je oprávnený Zásielku vyzdvihnúť v prevádzkovej dobe Výdajného miesta. Predĺženie doby uloženia Zásielky k vyzdvihnutiu je možné na základe medzi Klientom a Prevádzkovateľom, pričom zodpovednosť za škodu na Zásielky nesie Prevádzkovateľ po dobu uloženia.

3. Klient je o uložení Zásielky informovaný emailom, prípadne tiež prostredníctvom SMS.

4. Zásielka bude odovzdaná Klientovi, alebo jeho zástupcovi po splnení nasledujúcich podmienok:

a) Príjemca sa preukáže objednávkou z internetového obchodu alebo predložením platného občianskeho preukazu, a
b) Klient potvrdí písomne svojím podpisom prevzatie Zásielky, a
c) v prípade Zásielky na dobierku bude Zásielka odovzdaná Klientovi až po uhradení celej výšky Dobierkovného.

5. V prípade, že Zásielka nie je Klientom vyzdvihnutá do 90 dní, alebo jej prevzatie je Príjemcom odmietnuté, prepadá obsah zásielky v prospech Prevádzkovateľa.

6. Prevádzkovateľ je oprávnený otvoriť Zásielku, v prípade že:

a) ju nejde odovzdať Klientovi
b) je dôvodné podozrenie, že obsahuje vec považovanú podľa Podmienok za nebezpečnú, jej odovzdanie Klientovi nie je dovolené, alebo vec, ktorá je z uloženia vylúčená podľa čl. 2.3. Podmienok;
c) bola poškodená;
d) je dôvodná obava, že došlo alebo že by do odovzdania Klientovi mohlo dôjsť k vzniku škody, alebo
e) je to nevyhnutné k dodržaniu povinností uložených Prevádzkovateľovi zvláštnym právnym predpisom.
7. Prevádzkovateľ nie je oprávnený otvoriť Zásielku, ak je z jej vonkajšej úpravy je zrejmé, že je podľa medzinárodnej zmluvy, ktorá je súčasťou právneho poriadku Slovenskej republiky, nedotknuteľná. Zasielateľ je povinný o otvorení Zásielky informovať pri odovzdaní Klienta. Obsah zásielky môže byť pri jej otvorení kontrolovaný len v rozsahu nevyhnutnom pre zaistenie účelu prehliadky. Pri otvorení musí byť zaistená ochrana skutočností, ktoré sú chránené podľa zvláštneho právneho predpisu, ako i ochrana poštovného tajomstva a listového tajomstva.

4. Odmena Prevádzkovateľa

1. Klient sa zaväzuje uhradiť Prevádzkovateľovi odmenu za uloženie zásielky a ďalšie služby s uložením súvisiace, vrátané stanovených nákladov. Výška odmeny Prevádzkovateľa za obstaranie uloženia a ďalšie služby, je stanovená aktuálnym cenníkom, ktorý je dostupný na internetovej adrese Prevádzkovateľa a tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto Podmienok. Rozhodným kritériom pre výšku odmeny Zasielateľa je najmä typ zvolenej a zjednanej služby.

2. Klient sa zaväzuje zaplatiť Prevádzkovateľovi odmenu za všetky činnosti, a to vrátane služieb doplnkových, nadštandardných úkonov, príplatkov a ďalších služieb, ktoré si Klient objednal, a to vo výške podľa aktuálneho cenníku (ďalej len „odmena“).

3. Nárok Prevádzkovateľa na úhradu odmeny vzniká prevzatím Zásielky v mieste Odberného miesta a je splatná okamžite od vystavenia príslušného daňového dokladu z virtuálnej registračnej pokladne.

4. Klient súhlasí s možnosťou elektronickej fakturácie s tým, že elektronická faktúra bude zasielaná na e-mailovú adresu uvedenú Klientom.

5. Zodpovednosť Prevádzkovateľa a Klienta za škodu

1. Prevádzkovateľ zodpovedá Klientovi za škodu vzniknutú na prevzatej Zásielke pri obstarávaní uloženia. Prevádzkovateľ ju nahradí, ak nepreukáže že škodu nemohol odvrátiť.

2. Prevádzkovateľ zodpovedá iba za škodu skutočnú, ktorá vznikla na Zásielke od doby uloženia, nie za akúkoľvek inú škodu, nezodpovedá za ušlý zisk Klienta, sankcie z omeškania, zmluvné pokuty, penále, nároky tretích osôb, či záväzky Klienta vzniknuté voči tretím osobám, či ďalšie následné škody.

3. Skutočnou škodou sa rozumie čiastka, o ktorú sa zmenšila hodnota Zásielky. Hodnota Zásielky je určená obstarávacou cenou veci, ktorá je obsahom Zásielky.

4. V súlade s čl. 2.3. písm. a) Podmienok zodpovedá Prevádzkovateľ za skutočnú škodu vzniknutú na Zásielke iba do výšky 700,- Eur (slovom: sedemsto eur).

5. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu vzniknutú na Zásielke v dobe od prevzatia Zásielky od do jej vydania Klientovi, ak boli spôsobené:

a) Klientom, prepravcom (v zmluvnom vzťahu s Klientom), alebo osobou, ktorá manipulovala so Zásielkou pred jej odovzdaním v Mieste odoslania;
b) vadou Zásielky, jej prirodzenou povahou alebo jej obvyklým úbytkom;
c) chybným alebo nedostačujúcim obalom Zásielky, či nevhodným spôsobom balenia;
d) Zásielku (tovar), ktorá je vylúčená podľa čl. 2.3. Podmienok;
e) neúplnou, nesprávnou či zavádzajúcou informáciou Klienta o obsahu Zásielky a jej povahe.

6. Klient je zodpovedný za škodu spôsobenú Zásielkou alebo jej obsahom, ktorú Klient zaslal na adresu Prevádzkovateľa. Klient je zodpovedný i za škodu, ktorú týmto spôsobil tretím osobám.

6. Náhrada škody

1. Klient je oprávnený uplatniť nárok na náhradu škody vzniknutú pri obstarávaní uloženia poškodením, zničením, čiastočnou alebo úplnou stratou Zásielky prevzatej Prevádzkovateľom. Tento nárok je Klient povinný uplatniť písomne u Prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu potom, čo sa o škode na Zásielke dozvedel, najneskôr však do piatich (5) kalendárnych dní od prevzatia Zásielky Klientom. V opačnom prípade nárok na náhradu škody zaniká:

a) poškodením sa rozumie zmena stavu, a to zmena akosti, rozmerov, štruktúry, stálosti, zloženia vecí tvoriacich Zásielku, ktorú je možné odstrániť opravou, alebo taká zmena stavu, ktorú síce nejde odstrániť opravou, ale aj tak je vec použiteľná k pôvodnému účelu.
b) zničením sa rozumie taká zmena stavu vecí tvoriacich Zásielku, ktorú nejde odstrániť opravou a vec nejde ďalej používať k pôvodnému účelu.

2. Škoda predstavuje:

a) V prípade poškodenia Zásielky primerané náklady na opravu, ktoré sú nutné pre uvedenie Zásielky do pôvodného stavu, vrátane nákladov na demontáž a montáž veci. Od týchto nákladov sa odpočíta cena speňažiteľných a využiteľných zostatkov nahradzovaných častí. Pokiaľ sa poškodená Zásielka neopraví a je použiteľná k pôvodnému účelu aj s poškodením, potom má Klient nárok na náhradu škody vo výške rozdielu cien Zásielky pred poškodením a po vzniku škody. Hodnota poškodenej Zásielky je čiastka stanovená odborným posudkom, prípadne čistý výťažok z predaja poškodenej Zásielky, pokiaľ Klient s predajom súhlasí.
b) V prípade zničenia alebo straty Zásielky skutočnú hodnotu Zásielky v dobe prevzatia Zásielky Prevádzkovateľom, prípadne jej časti, pokiaľ sa stratí alebo zničí len jej časť. Skutočná hodnota Zásielky je vo výške obstarávacej ceny veci, ktorá je obsahom Zásielky. Výška škody je preukazovaná daňovým dokladom či faktúrou. Škoda je uplatňovaná bez DPH, s výnimkou, kedy Klient nie je platcom DPH, alebo keď je škoda odstránená opravou veci tvoriaci obsah Zásielky.

3. Klient je povinný v okamihu prevzatia Zásielky, danú Zásielku prehliadne a pri zrejmých a na obale Zásielky znateľných poškodeniach, tieto poškodenia a straty oznámi Prevádzkovateľovi. Vo chvíli, kedy Zásielka opustí Výdajné miesto, nejde uplatniť akúkoľvek zodpovednosť za škodu. O rozsahu poškodenia alebo strate obsahu Zásielky musí byť ihneď (pri preberaní) pri zistení škody písomne informovaný Prevádzkovateľ. Ďalšia manipulácia s poškodenou Zásielkou musí byť prevedená v súlade s pokynmi Prevádzkovateľa.

4. Klient je povinný umožniť Prevádzkovateľovi, aby sa osobne a fyzicky presvedčil o rozsahu škody. Z týchto dôvodov je Klient povinný zabezpečiť, aby so Zásielkou nebolo akokoľvek manipulované, aby bol zachovaný obal Zásielky, v ktorom bola Zásielka doručená. Z rovnakého dôvodu nesmie byť Zásielka bez súhlasu Prevádzkovateľa zlikvidovaná

5. U poškodených Zásielok je Klient, i Prevádzkovateľ povinný umožniť obhliadku Zásielky tiež zástupcovi poisťovne Prevádzkovateľa, popr. Poisťovni zmluvného prepravcu alebo Klienta.

6. Klient berie na vedomie, že v prípade ak dôjde k poškodeniu Zásielky, ktorá obsahuje Tovar, ktorý nespĺňa podmienky stanovené čl. 2. týchto Podmienok (ďalej len ako „Vylúčená zásielka“), Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu na Vylúčenej zásielke spôsobenú, a súčasne Prevádzkovateľovi vzniká nárok voči Klientovi na náhradu škody na ostatných Zásielkach, ku ktorých poškodeniu došlo pôsobením Vylúčenej zásielky.

7. V prípade, že škoda na Zásielke vznikne v dôsledku trestnej činnosti podľa platných a účinných predpisov na území Slovenskej republiky (krádež, poškodenie cudzej veci), a to v čase poskytovania Služieb zo strany Prevádzkovateľa, sú Klient a Prevádzkovateľa povinní si poskytnúť nevyhnutnú súčinnosť pri uplatňovaní škody v rámci príslušného trestného konania, a to najmä v rozsahu:

a) podrobná identifikácia Zásielky;
b) podklady pre ocenenie Zásielky v rozsahu skutočnej škody;
c) v prípade potreby uzatvorenie príslušnej zmluvnej dokumentácie za účelom narovnania vzájomných vzťahov, príp. postúpenia jednotlivých nárokov z titulu náhrady škody
d) v prípade potreby udelenie nevyhnutných splnomocnení.

7. Uplatnenie nároku na náhradu škody

1. Reklamácia Služieb Prevádzkovateľa a nárok na náhradu škody uplatňuje u Prevádzkovateľa výlučne Klient.

2. K uplatneniu nároku na náhradu škody je Klient povinný priložiť predovšetkým nasledujúce dokumenty, inak nejde k jeho nároku naďalej prihliadať a nepovažuje sa za včas a riadne uplatnený:

a) doklad o obstarávacej cene Zásielky (jej obsahu);
b) posudok servisu, opravovni či iné osoby, ktorá urobila opravu Zásielky, pokiaľ bola Zásielka po škodnej udalosti opravovaná, alebo ak to vyžadujú okolnosti prípadu;
c) sprievodný doklad Zásielky (daňový doklad, dodací list);
d) fotodokumentáciu u Zásielok s čiastočnou stratou alebo poškodením v prípade, že škoda presahuje čiastku 190 Eur bez DPH; fotodokumentácia predložená Prevádzkovateľovi musí obsahovať aj fotografie obalu, ako aj obsahu Zásielky tak, aby sa dalo posúdiť či škoda na Zásielke je v príčinnej súvislosti s poškodením obalu;
e) dodací list.

3. Prevádzkovateľ je povinný sa k uplatnenému nároku na náhradu škody vyjadriť najneskôr do 30- tich dní od dátumu jej uplatnenia. Tato doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej nedodala oprávnená osoba všetky podklady uvedené v čl. 7.2 Podmienok do dispozície Prevádzkovateľa.

4. Doba pre vyjadrenie k uplatňovanému nároku na náhradu škody sa tiež predlžuje, ak sú k vybaveniu reklamácie nevyhnutné podklady od orgánov činných v trestnom riadení, od inštitúcií pôsobiacich v poisťovníctve alebo od iného orgánu či inštitúcie, a teda lehota pre vyjadrenie Prevádzkovateľa nebeží do tej doby, než Prevádzkovateľ takéto podklady od príslušných inštitúcií získa, pokiaľ takýchto podkladov a vyjadrení bude potreba.

5. V prípade, že podkladom pre stanovenie hodnoty poškodeného či nezvestného obsahu Zásielky je daňový doklad v zahraničnej mene, prepočíta sa čiastka na tej faktúre uvedená podľa výmenného kurzu vyhláseného Slovenskou národnou bankou platného ku dňu prevzatia Zásielky Prevádzkovateľom.

6. Za oprávnený nejde považovať nárok na náhradu škody týkajúci sa čiastočnej straty obsahu Zásielky alebo poškodenie Zásielky či jej časti, ak nie je Klientom preukázané poškodenie obalu Zásielky pred prevzatím Zásielky od Prevádzkovateľa.

7. Nárok na náhradu škody nie je Klient jednostranne oprávnený započítať proti nároku Prevádzkovateľa na zaplatenie odmeny za poskytnuté Služby.

8. V prípade uplatnenia nároku na náhradu škody za stratenú Zásielku je Klient povinný informovať o strate zásielky Prevádzkovateľa najneskôr do piatich (5) kalendárnych dní od zistenia takejto skutočnosti. Klient je povinný podložiť svoj nárok čestným prehlásením kde Klient svojím podpisom potvrdí, že mu príslušná Zásielka nebola doručená. Čestné prehlásenie musí obsahovať predovšetkým údaje o Klientovi Zásielky (meno, priezvisko) a číslo Zásielky, ktorá nebola doručená.

9. V prípade, že stratená Zásielka, prípadne jej časť, je nájdená, považuje sa nárok Klienta na náhradu škody na Zásielke za uhradený okamihom, kedy Klient získa možnosť so Zásielkou disponovať. Ak bola Zásielka nájdená Klientom, je o tejto skutočnosti Klient povinný Prevádzkovateľa bezodkladne informovať. Pokiaľ bola pred nájdením Zásielky Klientovi škoda, alebo jej časť, Prevádzkovateľa uhradená v peniazoch, je Klient povinný tuto čiastku Prevádkovateľa vrátiť, a to v lehote do piatich (5) kalendárnych dní od nájdenia Zásielky.

10. V prípade súhlasu Prevádzkovateľa s nárokom na náhradu škody u poškodenej Zásielky a úhrade celej skutočnej hodnoty poškodeného tovaru Zasielateľom podľa čl. 7.2. písm. b) Podmienok, je Klient povinný odovzdať poškodený tovar, ktorý bol predmetom reklamácie, Prevádzkovateľovi. Klient je povinný odovzdať poškodený tovar Prevádzkovateľovi najneskôr do 2 pracovných dní od oznámenia Prevádzkovateľovi o uznaní nároku.

11. V prípade neoprávneného uplatnenia nároku na náhradu škody má Prevádzkovateľ voči Klientovi právo na úhradu skutočných nákladov, ktoré vznikli Prevádzkovateľ na základe neoprávneného uplatnenia nároku Klientom.

12. Všetky práva na náhradu škody vzniknuté na Zásielke sa voči Prevádzkovateľ premlčia uplynutím jedného roku.

13. Klient má povinnosť vystaviť Prevádzkovateľovi faktúru k úhrade škody na Zásielke do 30 dní od uznania škody Prevádzkovateľom.

14. Ak poruší Klient svoje povinnosti stanovené čl. 6. a čl. 8. Podmienok, má sa za to, že škoda na Zásielke, za ktorú zodpovedá Prevádzkovateľ, nevznikla.

8. Ochrana osobných údajov

1. Klient súhlasí s tím, aby Zasielateľ vo zmysle zákona zákona č. 122/2013 Z. z., o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov”) spracovával, zhromažďoval a uchovával osobné údaje Klienta uvedené v Zmluve, prípadne získané z iných zdrojov súvisiacich so vzájomnou spoluprácou Klienta a Prevádzkovateľa, a ďalšie osobné údaje nevyhnutné pre poskytnutie služieb. Tieto osobné údaje budú Prevádzkovateľom spracovávane a uchovávané v zákazníckej databáze Prevádzkovateľa pre účely plnenia jeho záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy a na evidenčné účely.

2. Ak požiada Klient Prevádzkovateľa o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je Prevádzkovateľ povinný v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov mu informáciu bez zbytočného odkladu odovzdať, a pokiaľ Klient zistí nepresnosti v údajoch spracovávaných Prevádzkovateľom, je oprávnený žiadať, aby Prevádzkovateľ urobil opravu.

3. Klient súhlasí s tým, že osobné údaje Klienta môžu byť použité v súlade so zákonom č. 22/2004 Z. z., o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov. Klient súhlasí so zasielaním obchodných oznámení od Prevádzkovateľa. Obsahom oznámenia sú informácie o novinkách, zľavách a ponukách Prevádzkovateľa.

4. Klient sa súhlasí so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov a splnení informačnej povinnosti podľa ustanovenia § 6 zákona o ochrane osobných údajov v takom rozsahu, aby Prevádzkovateľ mohol riadne plniť povinnosti vyplývajúce zo zmluvy. Pre tento prípad sa Klient v zmysle § 725 a násl. zákona č. 513/1991 Zb., obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „obchodný zákonník“) ďalej zaväzuje uhradiť Prevádzkovateľovi akúkoľvek škodu, ktorá mu v súvislosti so spracovaním osobných údajov Príjemcov vznikne.

9. Záverečné ustanovenia

1. V prípade uzavretia zmluvy s medzinárodným prvkom sa zmluvné strany výslovne dohodli, že právne vzťahy medzi nimi sa budú riadiť právnym poriadkom Slovenskej republiky.

2. Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená okamžite odstúpiť od zmluvy pre podstatné porušenie záväzkov druhej strany. Pre vylúčenie pochybností sa za podstatné porušenie povinností Klienta pre účely tejto zmluvy považuje najmä omeškanie Klienta s úhradou odmeny a porušenie povinností zjednaných týmito Podmienkami a Zmluvou.

3. Listové zásielky, odoslané vo forme doporučenej listovej zásielky druhej zmluvnej strane, sa považujú za doručené piatym dňom po ich odovzdaní prevádzkovateľovi poštových služieb k ich doručenie druhej zmluvnej strane.

4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť uzatvorenie zmluvy s Klientom.

5. Pokiaľ je akékoľvek ustanovenie Podmienok alebo jej časť považované z akéhokoľvek dôvodu za neplatné, bude pre daný účel považovaná za vypustenú. Tato skutočnosť nemá vplyv na platnosť ostatných častí Podmienok.

6. Tieto Podmienky vrátane všetkých príloh sú sprístupnené Klientovi na internetových stránkach www.hana.sk. Prevádzkovateľ je oprávnený urobiť zmenu Podmienok vrátane príloh a v takom prípade je povinný zoznámiť s nimi Klienta prostredníctvom internetových stránok www.hana.sk, a to s dostatočným časovým predstihom pred dátumom účinnosti tejto zmeny, najmenej jeden mesiac. Klient je povinný dostatočne často sledovať uvedené internetové stránky, zoznamovať sa s uvedenými zmenami, a pokiaľ s niektorou zo zverejnených zmien nesúhlasí, je oprávnený zmluvu uzavretú so Prevádzkovateľom pred dátumom účinnosti zmeny písomne vypovedať ku dňu účinnosti nového znenia Podmienok vyššie uvedeným spôsobom, v opačnom prípade sa má za to, že sa s uvedenými zmenami zoznámil a súhlasí s nimi a je nimi odo dňa ich účinnosti viazaný.

7. Právne vzťahy neupravené týmito Podmienkami alebo individuálnou dohodou účastníkov právneho vzťahu sa riadia predovšetkým ustanoveniami obchodného zákonníka a zákona č. 40/1964 Zb., občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov

V Novom Meste nad Váhom 25.4.2018

TOP